യജനഭോജികളിലതിശയമുള്ളോരു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

യജനഭോജികളിലതിശയമുള്ളോരു

കുശലനെന്നതെന്നെ അറിഞ്ഞീടേണം

നിശിതമായീടുമെന്നശനിതനിക്കിന്നോ-

രശനമായ്‌വന്നീടുമറിക നിങ്ങൾ