മുനിനാഥ സുമാലിയാം 

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൈകസി

മുനിനാഥ! സുമാലിയാം കൗണപവരൻ തന്റെ

തനുജാ ഞാൻ കൈകസി എന്നെന്റെ നാമം

കനിവോടിന്നു തവ പദയുഗളേഭജന-

മനസാ വന്നു ഞാനധുനാ നിൻസവിധേ;

മതിയാകും നീയെൻ പതിയാവാൻ ഉള്ളിൽ

കൊതിയാകുന്നിതു വരികിലേ മതിയാവൂ;

(താപസോത്തമ, നിശമയ മാമകഭാഷിതമിന്നു മുദാ.)