മാ കുരു ശോകം മമ ജനനീ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ഏവം വിശ്രവസഃ പ്രപദ്യ തനയാൻ ശിക്ഷാബലം ശിക്ഷിതാൻ

സ്വൈരം സാ സ്വസമാജമേത്യ തരസാ ചക്രേ നിവാസം മുദാ

അങ്കേ ജാതു ദശാനനസ്സുഖതരം മാതുശ്ശയാനസ്സ്വപൻ

ബുദ്ധ്വാ ദേഹപതത്ഭിരശ്രുഭിരിതി പ്രോചേ ഗിരം മാതരം

മാ കുരു ശോകം മമ ജനനീ, കേൾ മാമകവചനമയേ,

മതിയിൽ നിനക്കൊരു താപമിദാനീ-

മധിഗതമാവതിനെന്തിഹ മൂലം?

അശ്രുജലധികൊണ്ടെന്നുടെ മെയ്യിൽ

അധിവർഷിപ്പതിനെന്തവകാശം?

സാശ്രുജലവദനയായ്‌വാഴ്‌വതിനു

ശശ്വദയി മനമെന്തിഹ വദ മേ