മതിമുഖി തവ മൊഴി

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്രവസ്സ്

മതിമുഖി, തവ മൊഴി കുതുകമെത്രയുമോർത്താൽ

അതിമോദമധുനാ മേ മനസ്സിലാകുന്നു;

പതിയായീടണമെന്നരികിൽ വന്നൊരു നാരി

മതിമാനായുള്ളൊരു പുരുഷനോടു ചൊൽകിൽ

ഗ്രഹിച്ചീടും പാണി ധരിച്ചീടുമവൻ

വരിച്ചീടും; നിന്നിലിഹ ദൈവം ഫലിച്ചീടും