മതിമതി നീ ചൊന്ന

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

മതിമതി നീ ചൊന്ന വചനമിതഖിലവും

മതിമാന്മാർ കേൾക്കുമ്പോൾ മതിയായീടാ

കൊതിയെച്ചൊല്ലീടുന്നൊരതിമോഹം നിനക്കിപ്പോൾ

മതിയും കൊതിയും കെട്ടു മതിയായീടും

ഹത്വാ മാലിനമാഹവേ സഹ ബലൈശ്ചക്രേണ വിക്രാന്തിമാൻ

കൃത്വാസൗ ത്രിജഗത്‌സുഖം നിജപദം ശ്രീശാർങ്ഗധന്വാ യയൗ

ഹിത്വാ തേപി ച മാല്യവത്‌പ്രഭൃതയോ ലങ്കാം ച ശങ്കാവതീം

തദ്‌ഭീത്യാ ഖലു ശിഷ്ടരാക്ഷസഗണൈഃ പാതാളമേത്യാവസൻ