ബാലകനിളകുന്നേരം മേനി തളരുന്നു

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൈകസി

ബാലകനിളകുന്നേരം മേനി തളരുന്നു,

ലീലയല്ലേതുമേ പാരം ബാലേ, മമ താപം