പാണിം ഗൃഹീത്വാഥസുമാലിപുത്ര്യാ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൈകസി

വിശ്രവസ്സ്

പാണിം ഗൃഹീത്വാഥസുമാലിപുത്ര്യാ

വാണീശപൗത്രസ്സുതരാം സുഗാത്ര്യാ

രേമേ തയാ സോപി മുനീശ്വരോസൗ

രാമാ തമേവം നിജഗാദ കാന്തം