നാരദമാമുനി ചൊന്നൊരുദന്തം 

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുമാലി

നാരദമാമുനി ചൊന്നൊരുദന്തം 

ചേരുമഹോ പുനരിന്നിതു ബന്ധം

പോരിലവർക്ക് വരും ദൃഢമന്തം

നേരിടുകിൽ ബഹുകർമ്മദുരന്തം!

ഇക്കാലം മുതലായിവരെന്നും 

ധിക്കാരം ചെയ്യരുതരുതൊന്നും

പോർക്കായിങ്ങു ഗമിച്ചിടുകെന്നാൽ

പോക്കാമിന്നിവരുടെ മദമെല്ലാം