ത്സേ തവ പാണിഗ്രഹണം

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വത്സേ! തവ പാണിഗ്രഹണം വൈകാതെ ചെയ്യിപ്പാനായ്

ഉത്സാഹംചെയ്തീടുന്നേൻ നൽസുഖം വാഴ്ക നീയും

അദ്യാതിവീരന്മാർകളിഗ്രനായ് മേവീടുന്ന

വിദ്യുജ്ജിഹ്വനെയിങ്ങു വരുത്തുക വിഭീഷണ!