തിമിർത്തു പോരിന്നായെതിർത്തു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മാല്യവാൻ

തിമിർത്തു പോരിന്നായെതിർത്തു വന്ന നിന്നെ

അമർത്തുവേണം കാര്യം, കയർത്തു ഭവാൻ

ചെറുത്തുനിൽകിൽ ഗളമറുത്തീടുന്നുണ്ടു ഞാൻ

കരത്തിൽമേവീടുന്നൊരായുധത്താൽ

സാഹസമോടമർചെയ്വതിനായേഹി സുധാശപതേ!