താത ജയ മുനിനാഥ ജയ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൈശ്രവണൻ

അഥാത്മജോ വിശ്രവസഃ പ്രതാപീ

യാതാത്മനോ ലബ്ധവരോബ്ജയോനേഃ

സതാം‌മതോ വൈശ്രവണസ്സമേത്യ

സ താതമിത്യാഹ വചഃ പ്രണമ്യ

താത, ജയ, മുനിനാഥ ജയ, സർവഭൂതകൃപാനിലയ!

തവ പാദസരോജയുഗം തൊഴുതീടുന്നേൻ ആദരപൂർവമിപ്പോൾ

ധാതാവു വേണ്ടുംവരങ്ങൾ നൽകി ജഗദാധാരനായ്‌മേവീടും മമ

വാസമായ്‌വേണ്ടതെവിടെയെന്നുള്ളതും സാദരം ചൊൽക ഭവാൻ