തരുണിമാരണിയുന്ന മകുടമണേ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്രവസ്സ്

തരുണിമാരണിയുന്ന മകുടമണേ

തരികയെൻ കരമതിൽ ബാലകനെ

തരുണേന്ദുസമാനനം തനയമേനം

തരസാ കണ്ടതുമിപ്പോൾ സുകൃതോദയം.

അതിബലസഹിതനായ് മരുവുമിവൻ.

ജിതമാകുമഖിലലോകവുമിവനാൽ

മതിയായുള്ളവനെന്നൊരെശസ്സുമുണ്ടാം

വിധിബലമിവനേവം ഭവതി നൂനം