ജംഭനിഷൂദനനെന്നൊരുവൻപും

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മാല്യവാൻ

ജംഭനിഷൂദനനെന്നൊരുവൻപും, 

സാമ്പ്രതമായ് വളരുന്നൊരു ഡംഭും

ഉമ്പരിൽ മുമ്പുളവായൊരു വൻപും

സപ്രതികാണണമരുവയരൻപും

കുടിലതതേടുന്നവരുടെ മുമ്പേ ഝടിതി 

രണായ ഗമിച്ചിടുകെന്നാൽ

പടുപടഹദ്ധ്വനിസേനകളാലേ

പൊടിപെടുമാറമരാവതിയിപ്പോൾ

പോക നാം വിരവിൽ സോദരന്മാരേ! പോക നാം വിരവിൽ