കൈകസി കേൾ മമ ജായേ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്രവസ്സ്

കൈകസി, കേൾ മമ ജായേ തവ കൈവരുമിന്നഭിലാഷം;

കൈതവമല്ലിതു ചൊല്ലുന്നതു കേവളമിന്നിതു സാദ്ധ്യം;

ശക്തിയുക്തന്മാരായി മൂന്നു പുത്രർ നിനക്കുളവാകും;

പുത്രരിലഗ്രജനോർത്താൽ ഭുവനത്രയമൊക്കെയടക്കും;

ഉത്തമമെന്നിയേ മേവും സമയത്തിലപേക്ഷിച്ചമൂലം-അതി

നിസ്ത്രപനായ് മരുവീടുന്നൊരു പുത്രിയുമാശു ലഭിയ്ക്കും

നല്ലതു വന്നീടുവാനും പുനരല്ലലകന്നീടുവാനും

നല്ലതു നല്ലജനാനാം പദപല്ലവസേവയതല്ലൊ