എന്നതുകൊണ്ടിപ്പോൾ നിങ്ങളുമിന്നു

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നാരദൻ

എന്നതുകൊണ്ടിപ്പോൾ നിങ്ങളുമിന്നു നന്നായ്പൊരുതുജയിക്കേണം

മന്നിൽ പുരത്തിൽ തിലകമാം ലങ്കയെ

നന്നായുറപ്പിക്ക ഞാനിതാ ധാവതി