എന്തിനിങ്ങനെ നീയിപ്പോൾ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃദ്ധ

എന്തിനിങ്ങനെ നീയിപ്പോൾ സന്താപിച്ചീടുന്നു?

ഹന്ത പിറന്നിതു ബാലൻ അന്തികേ കണ്ടാലും