ഉരത്ത വൃത്രനെയും മറുത്ത

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മാല്യവാൻ

ഉരത്ത വൃത്രനെയും മറുത്ത ജംഭനേയും

രണത്തിൽ വെന്ന നിന്റെ കരുത്തു വൃഥ

തടുത്തുകൊൾകായുധമെടുത്തു ഞാൻ മോചിക്കി-

ലടുത്തു നിനക്കു യമപുരത്തു പോവാൻ