ആനനവിജിതശാരദചന്ദ്ര

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

തോഴി(മാർ)

ആനനവിജിതശാരദചന്ദ്ര, വാനവർനിചയവന്ദിതപാദ!

വാസവ, മദനമനോഹരരൂപ, ഭാസമാനവലശാസനവിഭോ!

മല്ലികാസായകൻ മെല്ലവേവന്നു മല്ലികാശരങ്ങളെ വില്ലിൽ നിറച്ചു

കൊല്ലുമാറെയ്യുന്നു വല്ലഭ ! കാൺക

തെല്ലുമേ വൈകാതെ പുൽകണമിപ്പോൾ

കോകിലജാലങ്ങൾ കൂകുന്നു വനേ

പാകശാസന, നാം പോക വൈകാതെ

ഇതിമധുരവചോഭിഃ പ്രീണയിത്വാ മൃഗാക്ഷീ-

ർന്നവനവരസഭാജാം വൃത്രഹന്താ ച താസാം;

സുമധുരരതിഭേദൈർന്നർമ്മഭിർമ്മാന്മഥൈശ്ച

പ്രമുദിതഹൃദയോസൗ നാകലോകേ ന്യവാത്സീത്