അയി വിബുധപതേ

രാഗം: 

ഇന്ദളം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹാവിഷ്ണു

അയി വിബുധപതേ, ഹേ സാമരാസ്താപസേന്ദ്രാ

അലമലമതിഭീത്യാ രാക്ഷസൗഖം വധിഷ്യേ

വിവിധഭുവനവാർത്താഃ സ്വാരിണോത്കൃത്യ ശത്രൂൻ

നിവസത നിജവൃത്യാ സ്വാലയേ പാലയേഹം