അംഗജനരികിലണഞ്ഞീടുന്നു

രാഗം: 

ദ്വിജാവന്തി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

അംഗജനരികിലണഞ്ഞീടുന്നു തുംഗശരനിര പൊഴിഞ്ഞീടുന്നു,

അംഗമാകവേ തളാർന്നീടുന്നു;

മംഗലാംഗി! നാം പുണരുക സുഖമായ്