ഹഹഹ ഭുവനപതിയായ

രാഗം: 

കാനഡ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹസ്തൻ

ഹഹഹ ഭുവനപതിയായ ഭവാനോടഗ്രജത്വഡംഭാലീ-

ക്കുഹകമതിയഹംഭാവന കൊണ്ടതിനയ സംഭാഷിത-

സംഭാവന ദംഭം തുടർന്നതിനിഹ  കുലോചല

കുലിശ കരാഹതിഹത- നവനിഹ മമ സംരംഭാൽ