സാഹസമൊടു നരവാഹനരണമതിനേഹി

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സാരണൻ

സാഹസമൊടു നരവാഹനരണമതിനേഹി മദം ഹൃദയേ

തവ കുളുർത്തു വളർത്തു തളുർത്തതിതുയുധി ജളപ്രഭോ ഫലിയാ

കുണ്ഠേതരമുപകണ്ഠേ വരുമരികണ്ഠേ ശരനികരം

പുനരുറച്ചു തറച്ചു വിറച്ചു രുധിരം നിറച്ചിടും സമരേ