സന്ധ്യാകാലേ കുലഗിരിതടേ

രാഗം: 

ഭൈരവി

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

സന്ധ്യാകാലേ കുലഗിരിതടേ ഗന്തുമേവാക്ഷമേഷു

സ്കന്ദാവാരം സപദി കലയൻ സൈനികേഷു സ്വകേഷു

സങ്കേതന്തദ്ധനദസദനം സംക്രമന്തീം നിശായാം

ശങ്കാവിഷ്ടാം മദനതരള സ്തത്ര രംഭാം ദദർശ