സംവർത്തോദ്രിക്ത സംകർഷണവദനഹുതാശോൽബണജ്വാലമാലാ

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

സംവർത്തോദ്രിക്ത സംകർഷണവദനഹുതാശോൽബണജ്വാലമാലാ

ദന്ദഹ്യൽഭുതജാത പ്രതിഭയവിപുലോദ്ധൂമ്രധൂമ്രാമവസ്ഥാം

യദ്ദോർദണ്ഡപ്രതാപാനലപിഹിതജഗന്മണ്ഡലം സഞ്ജഗാഹേ

സോയം ഗാഢാവലിപ്തോത്ഭട ഭടപടലപ്രൗഢിമാഢൗകതേ സ്മ