വീര ദശാനന വരിക സമീപേ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിവൻ

വീര ദശാനന! വരിക സമീപേ

ഭൂരിപരാക്രമജലധേ!

പാരമഹോ വിസ്മയമിഹ

നിൻ ഭുജസാരമിതോർത്തകതാരിലിദാനീം

കുണ്ഠേതരമാകുന്നൊരു നിൻ-

ഘനകണ്ഠരവേണ ജനങ്ങൾ

ഇണ്ടലിയന്നിഹ രാവണനെന്നതു-

കൊണ്ടൊരു നാമവുമുണ്ടാമിനിമേൽ

തുഷ്ടോഹം തവ സ്തുതിവചനാലിനി-

യിഷ്ടവരം തരുവൻ ഞാൻ

ദൃഷ്ടചരേ മയിനഹി പുനരപി ബഹു

കഷ്ടദശാനുഭവം ജീവാനാം