വീണവായന തന്നിലിന്നു

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹസ്തൻ

വീണവായന തന്നിലിന്നു ധുരീണരാകിയ കിന്നരർക്കിഹ

പാണിലാഘവമുണ്ടു രണഭുവി ഞാണിലെങ്കിലതിന്നു കാണണം.

കുണ്ഠനാകിയ നിന്നുടെ ഘനകണ്ഠനാള നികൃന്തനത്തിനു

രണ്ടുപക്ഷമതില്ല യുധി ദശകണ്ഠകിങ്കരനാമെനിക്കിഹ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

യുദ്ധത്തിൽ പ്രഹസ്തൻ തോറ്റോടിപ്പോകുന്നു. ഭീരു മാണിചരനോട് എതിർക്കുന്നു, അസ്ത്രഭയത്താൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു.‌