വിജ്ഞാനം വിവിധാഗമേഷു (ധനാശി ശ്ലോകം)

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

വിജ്ഞാനം വിവിധാഗമേഷു ഭണിതൗ ഭംഗോപി ചേത്തം ബുധാ

മൃഷ്യന്തേ ഖലു ഗച്ഛതഃ സ്ഖലനമിത്യാപാദയന്തോ ഗുണാൻ

അജ്ഞാനാമിഹ സാഹിതീപ്രലപേന കാ വാ കഥാ മാദൃശാ-

മവ്യക്താക്ഷരകോമളാം ശിശുഗവീം നോദാഹരിഷ്യന്തി ചേൽ

രാവണവിജയം ആട്ടക്കഥ സമാപ്തം.