രേ രേ ധനനായക നിൻ മൊഴി

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

രേ രേ ധനനായക നിൻ മൊഴി

ചേരുവതോ സമരേ

പാരേ ജലരാശിപുരോയുധി ഭീരുവായോടിയ നീ ജളാശയ

പോരും പോരും യുധി പൗരുഷം ചൊന്നതു

ധീരമതേ പഴുതേ അതു-

തീരുമിന്നു മമ നേരേനിന്നു ക്ഷണനേരം.

പൊരുതുവെങ്കിൽ ദാരു കുടപരിപാടന-

ചാതുരി മാരുതനുണ്ടെങ്കിലും

ഇന്നു മേരുവോടു ചെന്നു നേരിടുകി-

ലൊരു സാരമില്ലെന്നും വരും ജളാശയ