രാജരാജനോടാജി ചെയ്‌വതിന്നായ്

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മാണീചരൻ

ആകർണ്യകർണപരുഷാണി നിശാചരാണാ-

മായോധനാം കണവിശൃംഖലതോദിതാനി

രോഷോച്ചലദ്ഭ്രുകുടികാകുടിലാക്ഷിപാതോ

വാണീം ജഗാദ യുധി മാണിചരോ മഹാത്മാ

രാജരാജനോടാജി ചെയ്‌വതിന്നായ് വന്നതാരിന്നു

രാജരാജനോടാജി ചെയ്‌വതിന്നായ്

വാജി രാജി പദാതി രഥഗജരാജരാജിത രാജധാനിയിൽ

വ്യാജശാലികളായ മാനുഷഭോജനാധമ ബാധയെങ്ങിനെ?

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അമ്പും വില്ലുമായി മാണിചരൻ പ്രവേശിക്കുന്നു, പോരിനു വിളിച്ചത് പ്രഹസ്തനെന്നറിഞ്ഞ് ക്രുദ്ധനായി പദം.