രംഗം 9 കൈലാസഗോപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കൈലാസം കാക്കുന്ന നന്ദികേശ്വരൻ