രംഗം 8 ഹിമാലയതാഴ്വര

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

വൈശ്രവണനുമായി യുദ്ധം