രംഗം 2 വൈശ്രവണന്റെ ആസ്ഥാനം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

നാരദൻ വൈശ്രവണനോട് രാവണന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ദൂതനെ വിടാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.