രംഗം 10 കൈലാസകവാടം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

രാവണൻ നന്ദികേശ്വരനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. തുടർന്ന് ശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാൾ കൊടുക്കുന്നു.