രംഗം 1 വൈശ്രവണന്റെ ഉദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

വൈശ്രവണനും പത്നിയും രസിച്ച് ഇരിക്കുന്നു.