യാഹി യാഹി നിശാചരാധമ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നന്ദികേശ്വരൻ

പർജന്യദ്ധ്വനിപടുഭിർവചോഭിരുച്ചേ-

സ്തർജന്യാ ദശവദനഞ്ച തർജയൻ സഃ

ഉദ്വൽഗത്രിശിഖസനാഥ ബാഹുദണ്ഡോ

ഹ്യുദ്വൃത്ത ഭ്രുകുടി കരാളമാചചക്ഷേ

യാഹി യാഹി നിശാചരാധമ! സാഹസം തുടരായ്ക നീ

ദേഹികൾക്കു ദുരാസദം സ്മര- ദേഹദാഹക മന്ദിരം.

തുഹിനകുലഗിരിസുതയൊടൊത്തു തുഷാരഭാനുകലാധരൻ

രഹസി വസതി ധരിക്കെടാ ജഗദേകനായകനവ്യയൻ.

കാലകാലനശേഷജനപരി- പാലനൈകപരായണൻ

ലീലയാ കമലാസനോരു- കപാലമാല ധരിച്ചവൻ

നിടിലതടപടുനയനചണ്ഡ- ഹുതാശകുണ്ഡകരണ്ഡകേ

ത്രിജഗദണ്ഡകടാഹകോടി- കരിച്ചിടുന്ന മഹേശ്വരൻ

ശൂലസൂചിനിവിഷ്ടദിക്കരി ജാലഭീഷണനർത്തനം

ഹേലയാ തുടരുന്നു മൽഗുരു നീലലോഹിതനോർക്ക നീ.

വികടകുടിലജടാവിഘട്ടന വിധുതജലദഘടാകുലം

പ്രകടപദഹതി ചടചടായിത കമഠവരദൃഢകർപ്പരം.

ആരുമീവഴി പോകയില്ല ചരാചരാന്തവാസികൾ

നീരജോത്ഭവനെങ്കിലും സുര- വാരപരിവൃഢനെങ്കിലും

ചരണയുഗപരിചരണ പരജനി മരണദങ്കടനാശനം

ദുരിതഭരനിര തിമിരഖരകര- ഹരനെയോർത്തതിഭീതിയാൽ.

കാളകൂടവിഷാനലാശന കേളിചെയ്ത ദയാപരൻ

കാളികാരുചികണ്ഠനുടെ ശുചി- കാളുമളിക വിലോചനം.

ത്രിപുരസുമശര തൃണകുലങ്ങടെ ഭസിതഭാസിതമാകയാൽ

സപദി പാരമറിഞ്ഞിടാതെ നീ സപദി ചെന്നതിൽ വീഴ്കയോ?