ഭീരുതയെന്നിയെ പോരിനു നമ്മൊടു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹസ്തൻ

ഘനാരവ ഘനാരവ പ്രതിമകണ് ഠരേ ന്ധ്രോൽഗളൽ-

ഘനാരവ സമാഹിതാഹിത കദംബകർണാന്തരഃ

പ്രഹസ്തശുകസാരണ പ്രമുഖമന്ത്രി വീരാസ്തദാ

പ്രഹർത്തു മനസോ രിപൂൻ സമിതി ഘോരമാചഖ്യരേ

ഭീരുതയെന്നിയെ പോരിനു നമ്മൊടു

നേരിടുവിൻ ജളരേ

യുധി വിഹസ്തനിരസ്തസമസ്തരിപുവാം പ്രഹസ്തനാകുമഹം

ആശരകുലവര കേസരി കിന്നരപാശപശുക്കൾ കുലം

ബത മടക്കി മിടുക്കൊടുക്കിടും യുധി തടുക്കുമാരിതഹോ