പുറപ്പാട്

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൈശ്രവണൻ

നിത്യം ശ്രീനീലകണ്ഠാർച്ചന നിരതമതിസ്സിദ്ധ വിദ്യാധരാണാ-

മുത്തംസീഭൂത പാദാംബുജ യുഗളരുചിഃ ശ്രീനിവാസൈക ധാമ

അത്യന്തം ശംഖപത്മാദിഭിരനുപമിതൈസ്സാദരം സേവ്യമാനോ

വിഷ്വക് സേനാഭിഗുപ്തേ നിജനഗരവരേ രാജരാജോ രരാജ

പുണ്യജന കുമുദിനീ- പൂർണ്ണചന്ദ്രലീലൻ

പുണ്യശാലി ശിഖാമണി ഭൂരിമോദമോടെ,

പാർവ്വതീവല്ലഭൻ തന്റെ പാദസേവകൊണ്ടു,

സാർവ്വഭൗമ വിഭവേന സർവ്വകിന്നരാണാം,

സോദരനാം രാവണന്റെ ദുർന്നയങ്ങളെല്ലാം

സാദരം നിനച്ചു ചിത്തേ സാധുതരശീലൻ.

ലങ്കയും വെടിഞ്ഞു നിജ കിങ്കരരോടൊത്തു

ശങ്കരാചലേ ഗത ശങ്കം വാണിടുംബോൾ