പാലയ പരമ കൃപാലയ മാമിഹ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

പാലയ പരമ കൃപാലയ മാമിഹ

ഫാലവിലോചന ഭഗവൻ!

കാളകൂടവിഷകബളനപാലിത

കാന്ദിശീക കമലാസന ഭഗവൻ!

ആയുധമൊന്നരുളീടേണം മയി

പരമായുരപി തവ പാദാബ്ജം

ആയതുപോലെ ഭജിച്ചീടുവതിനാ-

യൊരു കരുണാലേശവുമധുനാ