പടുത സമരഭുവി കാൺകിലിവൻ

രാഗം: 

കാനഡ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീരു

പടുത സമരഭുവി കാൺകിലിവൻ മമ പേടിതേടി മണ്ടും നോ ചേൽ

ത്രുടിതവിപുലകണ്ഠം ഝടിതി നിന്നു കണ്ടിടും പടി

ഉടലവനുടെ പടനടുവിൽ മുറിഞ്ഞിടും

ഉരുതരമാം ശരതതികൊണ്ടും