നിർമലമാനസരാകും മുനികടെ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൈശ്രവണൻ

നിർമലമാനസരാകും മുനികടെ കർമവിഘാതം ചെയ്തതും ദ്വിജ-

ധർമദാരങ്ങളെയാശു കവർന്നതും

നിർമര്യാദമഹോ സമ്മതമല്ലൊരു നാളുമേവം കുല-

ധർമവിരോധം ചെയ്താൽ യുധി മർമവിഭേദി

വിപാഠ രണം കൊണ്ടു ദുർമദം തീർത്തീടുവൻ ദശാനന