നിരാകൃതീം യദകൃത വാനരാകൃതീം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

നിരാകൃതീം യദകൃത വാനരാകൃതീം

സ നന്ദിനം ശിഖരിശരാസനന്ദിനം

തദാഹ വോസ്ത്വിതി ഭയദസ്തദാഹവോ

യുഗാന്തരാൽ സ കപിഭുജായുഗാന്തരാൽ