നഖലു മനസി സംശയമിഹമേ

രാഗം: 

കാനഡ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹസ്തൻ

ധനദകിങ്കര ജീവിതചർവണ-
ക്ഷണവിബുദ്ധനിജാസിഭുജംഗമഃ
നിജഗദേരിതരുക്ഷനിരീക്ഷണൈർ-
ന്നിജഗദേ സചിവൈസ്സ ദശാനനഃനഖലു മനസി സംശയമിഹമേ ധനനായകനുടെ നിധനേ അഖിലാശരകുല കലശപയോധി നിശാകരസം പ്രഥനേ കരളിലവനു വളരുന്നൊരഹമ്മതി കളവനഹം സമരേ ഹരിവരുണഹുതാശ സുരേശാദികൾ വരികിലുമിന്നവരേ വിരവിനൊടു പരേതേശപുരേ സരോഷമിഹ സമരേ ചേർക്കുവൻ തരിക ഭവാനനുമതി മയിഭോ- കിന്നരപതി തന്നുടെ നിധനപരേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശ്ലോകശേഷം പ്രഹസ്തന്റെയും ഭീരുവിന്റെയും തിരനോക്ക്.