തൽകാലേഥ പുരാരിണാ

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

തൽകാലേഥ പുരാരിണാ ഭഗവതാ പാദാഗ്രനിഷ്പീഡിതേ

ശൈലേ ശൈലസുതാസസംഭ്രമപരീരംഭ പ്രഹൃഷ്ടാത്മനാ

ലങ്കാനാഥവിശങ്കടോൽഭടഭുജാപംക്തിസ്തദന്തർഗതാ

യന്ത്രാന്തർവിശദിക്ഷുകാണ്ഡപടലീലീലാം സമാഗാതഹ