തസ്മിൻ സമൂദാ യുധിനായൽ പത്രം തേന

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

തസ്മിൻ സമൂദാ യുധിനായൽ പത്രം തേന 

താഞ്ചസമുദായുധിനാ ഗിരിമാമലകാമധുരാ-

മധരയ്യ ഗതം ദുരന്തമലകാമധുരാ പുരതോ 

നിയൂജ്യ നിജമന്ത്രിണശ്ശനൈഃ സമരായ 

സമ്പ്രതി സമസ്തസേനയാ സമരായമീശസുഹൃദം മദാന്ധധീഃ