ഘോരഘോരശരങ്ങളേറ്റതി

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സാരണൻ

ഘോരഘോരശരങ്ങളേറ്റതി- ഭീരുഭാവമിയന്നു സംയതി

മാരുതാഹതമായ നീരദ പൂരമെന്നതു പോലെ മണ്ടീടും