കണ്ഠാഗത പ്രാണനാകിയ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

കണ്ഠാഗത പ്രാണനാകിയ നിന്നുടെ കണ്ടകവാക്കു വൃഥാ ദശ-

കണ്ഠനോടേറ്റു ജയിപ്പതിനാരാനു മുണ്ടാകയില്ല ദൃഢം

പണ്ടൊരുനാളുമീവണ്ണമായോധനം കണ്ടതില്ലെന്നു വരും ചെറ്റു-

മിണ്ടൽ കൂടാതെ വരിക രണത്തിൽ നീ

മണ്ടീടൊല്ലാ കുമതേ ജളാശയ.

രേ രേ ധനനായക നിൻ മൊഴി ചേരുവതോ സമരേ?