ആലോലാകുലിതാന്ധകാരപടലം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

ആലോലാകുലിതാന്ധകാരപടലം പീയൂഷവിന്ദൂൽക്കരൈ-

രീഷന്മൃഷ്ടകളങ്കിതദ്വിഗുണിതം ശ്രീകേന്ദുലേഖം തദാ

സോദ്വേഗം സമുപാഗതാ ഗിരിസുതാ സൗദാമിനീ ശാശ്വതീ

സാകാണ്ഡേ ഹരശാരദാംബുദമഹോ ഗാഢം സമാലിംഗത