ആരെടാ മമ നേരെ നിൽക്കുന്നു

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹസ്തൻ

ആരെടാ മമ നേരെ നിൽക്കുന്നു പോരിനായിന്നു?

ആരെടാ മമ നേരെ നിൽക്കുന്നു.

കാളികാഭകരാളമൽകരവാളകേളികൾ നിന്നുടെ ഗള

നാളരംഗതലത്തിലെന്നതിനാലഹോ ബഹു കൗതുകം ഹൃദി