ആരിവനമേയ ഭുകവീര്യ മദശാലി

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നന്ദികേശ്വരൻ

ഉത്തുംഗോരുജടാകടാഹകലിതോ ഭസ്മാവദാതദ്യുതി-

സ്തന്വാ ജംഗമരാജതാചലധിയം തന്വൻ ജഗദ്വന്ദിതഃ

വിഷ്ടഭ്യ ത്രിശിഖം സലീലമവനൗ തിഷ്ഠൻ പുരദ്വാരി തം

ദൃഷ്ട്വാ യാന്തമചിന്തയൻ സ ഭഗവാൻ നന്ദീശ്വരസ്സാമ്പ്രതം

ആരിവനമേയ ഭുജവീര്യ മദശാലി

മാരാരിശൈലമതിലാരാൽ വരുന്നതും?

നാനായുധോജ്വലിത സേനായുതൻ വ്യോമ-

യാനാതിരൂഢനഭിമാനനിധി പാർത്താൽ.

ശീതാംശുബിംബരുചിജാതം ജയിചൊരു

ശ്വേതാതപത്രമപി കാണുന്നു ദൂരവേ.

കണ്ഠീരവങ്ങൾ ഗജകണ്ഠേ പതിച്ചളവു

കണ്ടിതു ഭയം പൂണ്ടു മണ്ടുന്നു ദൂരവേ.

ഖിന്നത കലർന്നു ബഹുകിന്നരവധൂകുലം

ഉന്നതകുചാതിഭര മന്ദമോടുന്നഹോ.

കാലാരിതന്നുടയ ഫാലാക്ഷിയിൽ ശലഭ-

ലീലാരസം കരുതി വരികയോയിന്നിവൻ?

കുണ്ഠമതിയായ ദശകണ്ഠനിവനിന്നു ശിതി-

കണ്ഠസഖി ജയഗർവുകൊണ്ടിഹ വരുന്നതും