ആരാമാങ്കഭുവം വിഹൃത്യ സുചിരം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

ആരാമാങ്കഭുവം വിഹൃത്യ സുചിരം ധാവന്തമന്യാശയാ

കിഞ്ചിന്മൂഢഗതിം തു കണ്ടകശതൈർവിദ്ധം ഭവാനീപതേ!

ഹൃൽസാരംഗമിമം വിഭോ! നിയമിതും ദക്ഷം മമൈവംവിധം

സ്വാമിൻ! ത്വല്പദപുണ്ഡരീകയുഗളാദന്യം ന മന്യാമഹേ